การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกบริเวณปากน้ำ จังหวัดระนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิตา แสงเพชร, รัญชิดา รัตนเทพี, อันดามัน จันทร์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, ดิสทัต ยงประเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกสู่ท้องทะเลและมหาสมุทรจำนวนมาก ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยมักเกิดปัญหาการสลายตัวของขยะพลาสติกจนกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบในบริเวณกว้าง สู่สภาพแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ นอกจากนี้ไมโครพลาสติกยังสามารถดูดซับมลสารชนิดอื่นที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำและสารพิษที่มีอยู่ในทะเล ยิ่งอยู่ในน้ำทะเลนานไมโครพลาสติกจะมีความเป็นพิษสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ต้นห่วงโซ่อาหารอย่างแพลงตอนสัตว์ในทะเลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไป ส่วนสิ่งมีชีวิตท้ายห่วงโซ่อาหารอย่างมนุษย์อาจได้รับสารพิษตกค้างเพราะไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กสามารถผ่านเซลล์ นอกจากนี้ไมโครพลาสติกที่สะสมในตัวสัตว์ขนาดเล็กจะทำให้เนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารเป็นแผลและยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว์ ในจังหวัดระนองมีจุดทิ้งขยะที่มีเส้นทางสู่ทะเลบริเวณปากน้ำ ซึ่งพบขยะพลาสติกที่เกิดการย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกในทะเล ที่เป็นการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศในท้องทะเลและพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบทางด้านการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ พืชพันธุ์ธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งมีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจการทำโครงงานเรื่องการศึกษาการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกบริเวณปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยใช้การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในการหาไมโครพลาสติกที่แพร่กระจายจากบริเวณทางใกล้กองขยะและแหล่งชุมชนออกสู่ปากน้ำจังหวัดระนอง โดยการหาแนวโน้มในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนของขยะพลาสติกสู่ทะเลและสัตว์น้ำ ซึ่งใช้การตรวจหาได้ด้วยกล้อง SEM และการใช้กล้องจุลทรรศน์ ไมโครพลาสติกสามารถจำแนกเบื้องต้นได้จาก สี ขนาด และรูปร่าง ประกอบไปด้วยลักษณะที่เป็นเส้นใย เป็นชิ้น เป็นแท่ง และกลิตเตอร์ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกหวงแหนทะเลและสัตว์น้ำบ้านเรา