ถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรลดา จุเส้ง, พัชรณิชา คงชม, กันต์ปันนี บุญเลิศสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิรินทร์ หมื่นราช, สิทธิพงษ์ ไกรลาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย (Disinfection Bin for Face Masks) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยก่อน และหลังการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย และศึกษาผลของจำนวนหน้ากากอนามัยที่ได้รับการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย

โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ทำการทดลองฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย โดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต(UV-C)ที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ซึ่งจะทำการทดลอง 3 ซ้ำ ใช้เวลา 5 นาที 10 นาที

15 นาที และ 20 นาที ตามลำดับ การทดลองที่ 1.เปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยก่อน และหลังการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย พบว่าใช้เวลา 5 นาที จำนวนจุดที่เกิดโคโลนีหลังฆ่าเชื้อเท่าเดิม ใช้เวลา 10 นาที จำนวนจุดที่เกิดโคโลนีหลังฆ่าเชื้อลดลง ใช้เวลา 15 นาที และ 20 นาที ไม่เกิดโคโลนีหลังฆ่าเชื้อ การทดลองที่ 2.ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย พบว่าระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ 15 นาทีและ20นาที ส่งผลให้สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อได้หมด ที่เวลา 10 นาที ส่งผลให้สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อได้เป็นส่วนใหญ่ และที่เวลา 5 นาที ไม่สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อได้ ผลการทดลองที่ 3 ศึกษาผลของจำนวนหน้ากากอนามัยที่ได้รับการฆ่าเชื้อด้วยถังขยะฆ่าเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัย จากผลการทดลองพบว่าร้อยละการปนเปื้อนลดลงทั้ง 40 ชิ้น ทดลองโดยใช้มือส่องบริเวณฝาเปิดจะมีเซนเซอร์ ZX sonar เมื่อมีวัตถุมาอยู่ด้านหน้าจะสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์เปิดฝา หลังจากนั้นจะสั่งงานให้มอเตอร์ทำการหมุน และฉายแสงจากหลอด UV-C เป็นระยะเวลา 15 นาที เมื่อทำการทิ้งหน้ากากอนามัยจนครบ 40 ชิ้นจะมีการส่งmessageแจ้งเตือนผ่าน line notify เพื่อแจ้งให้กับผู้ดูแลทราบว่าขณะนี้ถังขยะนั้นเต็มเรียบร้อยแล้ว และระหว่างการทำงานจะมีการแสดงสถานะของถังว่าขยะที่อยู่ในถังนั้นว่ามีการฆ่าเชื้อหรือไม่