การพัฒนาสมบัติการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานผสมเศษพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก พลายละหาร, อาทิตยา มาราราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติ นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางกล, และฉนวนความร้อนของฝ้าเพดานที่ผสมกับพลาสติกไวนิลอะซิเตท (EVA) กําหนดอัตราส่วนของปูน ปลาสเตอร์: EVA: น้ํา คือ 1: 0.1: 1.25 โดยน้ําหนัก ตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดานถูกหล่อเพื่อทดสอบคุณสมบัติที่จําเป็นตามมาตรฐานมอก. หมายเลข 5-8-2530 จาก ผลการศึกษาพบว่า พลาสติกอีวีเอมีขนาดและปริมาณที่เหมาะสม สามารถยึดเกาะกับปูนปลาสเตอร์ได้ด ีน้ําหนักน้อยที่สุดของฝ้าเพดานผสมกับ EVA คือ 2.23 กก. และมีค่าการนําความร้อนต่ํา ทั้งนี้อัตราส่วนที่เหมาะสมของฝ้าเพดานผสมกับพลาสติกอีวีเอสามารถผ่านค่าที่ต้องการจาก มอก.58-2530 ได้