จักรยานเพื่อการพัฒนาชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพัฒน์ ศรีบุระ, ธนศักดิ์ ไชยทา, อาณัฐ สุหร่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ยศอินต๊ะ, จิตรกานท์ ศรีนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงาน เรื่อง Community Development Bicycles โดยใช้การปั่นจักรยาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ด้านเกษตรกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการใช้แรงจากมนุษย์ในการปั่นจักรยาน เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นมา แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อกับปั๊มน้ำ เพื่อลดปัญหาในการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยการนำจักรยานมาใช้ในการปั่น เป็นการใช้พลังงานจากมนุษย์ในการปั่นจักรยาน และสูบน้ำขึ้นมา

มีวิธีการดำเนินการโดย นำท่อ pvc มาต่อ จากนั้นเจาะปลายของแกนลูกสูบ เพื่อใส่หัวหมุนที่ติดกับแท่งเหล็กกล้า เสร็จแล้วจึงนำปลายอีกข้างของแท่งเหล็กกล้าไปเชื่อมกับหัวหมุนที่เชื่อมกับบันไดจักรยาน และนำขาตั้งลอยมาใส่กับจักรยาน ส่วนขาพยุงท่อสูบจะใช้เหล็กฉากมาทำและยึดให้แข็งแรง จากนั้นนำไปทดลองโดยการสูบน้ำในแหล่งน้ำลึกที่ต้องการ แล้วใช้แรงคนในการปั่นให้ล้อหลังจักรยานเคลื่อนที่ให้ได้ความเร็วรอบที่สม่ำเสมอก็จะทำให้ลูกสูบ สูบน้ำขึ้นมาผ่านท่อน้ำแล้วน้ำจะไหลมาทางช่องน้ำไหลออก จากการนำไปทดลองใช้ พบว่า ปั้มน้ำที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น สามารถมาใช้ได้จริง และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จากการทำและการทดลองนำไปใช้ในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า สามารถทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้จากการปั่นจักยานโดยใช้พลังงานจากมนุษย์ได้ และเราควรนำสิ่งประดิษฐ์นำไปใช้ในชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ มีต้นทุนในการผลิตต่ำและยังช่วยในการลดพลังงานได้