การทดลองเปรียบเทียบแอลกอฮอล์แข็งจากเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์โดยมีสบู่เป็นส่วนประกอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ลี, กฤตเมธ แก้วคง, อรัญชัย รัตนธรรมนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรกานท์ ศรีนอก, นพมาศ สินสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเปรียบเทียบแอลกอฮอล์แข็งจากเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์โดยมีสบู่เป็นส่วนประกอบ เพื่อศึกษาความแตกต่างของสมบัติทางกายภาและสมบัติทางเคมีของแอลกอฮอล์แข็งทั้งสองประเภท โดยการละลายสบู่ปริมาตร 5, 7.5 และ 10 ml ในเมทิลและเอทิลแอลกอฮอล์ปริมาตร 30 ml แล้วทำให้แข็งตัวด้วยการคนตลอดเวลา แล้วจึงนำมาทดสอบเวลาในการเผาไหม้ ปริมาณความร้อนที่ให้กับน้ำปริมาตร 500 ml และการเกิดเขม่า พบว่า เวลาในการเผาไหม้สูงสุดของแอลกอฮอล์แข็งจากเมทิลแอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 7.5 ml และ เอทิลแอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 10 ml คือ 9.06 และ 9.37 นาที ซึ่งแอลกอฮอล์แข็งทั้งสองประเภททำให้อุณหภูมิชองน้ำ 500 ml เพิ่มสูงขึ้น 25 ℃ (เมทิลแอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 7.5 ml) และ 41 ℃ (เอทิลแอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 10 ml) โดยปริมาณความร้อนสูงสุดได้จากเมทิลแอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 7.5 ml คือ 12,500 cal และ แอลกอฮอล์ 30 ml กับสบู่ 10 ml คือ 20,500 cal การเกิดเขม่าพบว่าทั้งแอลกอฮอล์แข็งจากเมทานอลและเอทานอลทำให้เกิดเขม่า โดยแอลกอฮอล์แข็งจากเมทานอลเกิดเขม่าสีขาวและเอทานอลเกิดเขม่าสีน้ำตาล นอกจากนี้ลักษณะภานนอกของแอลกอฮอล์แข็งทั้งสองประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ แอลกอฮอล์แข็งชนิดเมทิลแอลกอฮอล์ เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเป็นเกล็ดของแข็ง เมื่อเกิดการเผาไหม้ไม่เปลี่ยนกลับเป็นของเหลว แต่แอลกอฮอล์แข็งชนิดเอทานอลเมื่อแข็งตัวมีลักษณะคล้ายวุ่น เมื่อเกิดการเผาไหม้เปลี่ยนกลับไปเป็นของเหลว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แอลกอฮฮล์แข็งจากเมทิลและเอทิลแอลกอฮอล์มีความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ซึ่งแอลกอฮอล์แข็งจากเอทิลแอลกอฮอล์มีเวลาในการเผาไหม้และให้ปริมาณความร้อนมากกว่า แอลกอฮอล์แข็งจากเมทิลแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์แข็งจากเมทิลแอลกอฮอล์เหมาะที่จะผลิตขายในท้องตลาดเนื่องจากเมื่อเกิดการเผาไหม้ไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลว