การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนของจอกผักกาด ควบคู่กับการใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง เพื่อช่วยตกตะกอนโปรตีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชญ์ เผดิม, จตุพร ห่วงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิชญา เหลาโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียชุมชน เป็นน้ำเสียที่ประกอบไปด้วยโปรตีนเป็นหลัก เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ การอุปโภค-บริโภคในแต่ละวัน เช่น น้ำเสียจากการซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น

ปัจจุบันปัญหาน้ำเสีย นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิต โดยน้ำเสียเหล่านี้ได้สามารถนำไปบำบัดด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งการใช้พืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียนั้น เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน และนอกจากนี้ การสร้างตะกอนเป็นกระบวนการที่สำคัญ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย โดยในกระบวนการสร้างตะกอนนี้ ส่วนใหญ่จะใช้สารตกตะกอนอนินทรีย์ เช่น สารส้ม polyaluminium chloride (PAC) เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้จอกผักกาด เป็นพืชน้ำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เพราะ เป็นพืชที่พบได้ง่ายในท้องถิ่น โดยรากของจอกผักกาดนั้น ทำหน้าที่เป็นตัวกรอง และดูดซับสารที่ปนเปื้อนในน้ำเสียได้ และเลือกใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง มาเป็นสารตกตะกอนน้ำเสีย ทดแทนการใช้สารตกตะกอนอนินทรย์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะในสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง มีสารจำพวกแทนนิน ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยตกตะกอนโปรตีน