การศึกษาคุณสมบัติแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินที่ได้จากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา อารักษ์, ภัคจิรา ตรีธีรโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินที่ได้จากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ โดยแผ่นฟิล์มบริโภคได้เป็นทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหาร มีคุณสมบัติซึ่งสามารถรับประทานและย่อยสลายได้ โดยผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่น และสามารถบริโภคได้ ในที่นี้เลือกใช้เปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสามารถสกัดเพคตินออกมาได้มาก โดยเลือกใช้เปลือกส้มโอบริเวณสีขาวนำมาสกัดเพคติน จากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม และทดสอบคุณสมบัติโดยวัดค่าการละลายน้ำ ค่าpH การซึมผ่านไอน้ำ วัดการต้านทานแรงตึงขาด และวัดอุณหภูมิที่ทำให้แผ่นฟิล์มละลายหมด ซึ่งการทดลองในครั้งนี้สามารถนำมาศึกษา พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้แผ่นฟิล์มที่ได้นั้นมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถใช้ทดแทนหรือเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้บรรจุภัณฑ์