การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟด้วยสารสกัดจากกากชาเขียว และสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ สัทธศรี, อสมาภรณ์ กองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ผลผลิตจากการเพาะปลูกถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมาก แต่ก็ยังประสบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดไม่งอกหรืองอกช้า ปัญหาเมล็ดพันธุ์อาจมีหรือไม่มีความสำคัญต่อเกษตรกรแต่ละราย แล้วแต่ว่ามีการผลิตพืชในลักษณะใด ซึ่งอาจมีผลกระทบได้ในหลายด้าน ตั้งแต่การจัดการทั่วไป จนถึงทำให้ค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้น ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เนื่องจากการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์งอกเร็ว และสม่ำเสมอ การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์มีเทคนิคสองแบบ คือ การใช้น้ำ (Hydropriming) และการใช้สารดูดซึม (Osmopriming) เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยน้ำจะเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ ส่งผลให้โปรตีน และกรดนิวคลีอิกเสียหาย ซึ่งอาจทำให้การงอก และความแข็งแรงของเมล็ดลดลงได้ (Charouvanh Bua-dhong , 2009) หรือใช้วิธีกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้า ซึ่งส่งผลดีต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของต้นกล้า ความยาวของรากต้นข้าว และดัชนีการงอก ความแข็งแรงของลำต้น ทำให้มีผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร (ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล และ นรเศรษฐ พัฒนเดช. 2552) ผู้จัดทำก็ได้มีความสนใจที่จะศึกษาการต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของน้ำชาเขียว เช่น การป้องกันการเกิดมะเร็งจากคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารคาเทชินที่พบมากในชาเขียว ( Mukhtar H. et al, 1999) หรือการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลายชนิด ( Marjorie M. Cowan ,1999) กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและปัญหาที่พบคือต้องใช้เวลา30-45 วันต้นกาแฟถึงจะงอกขึ้นมาซึ่งใช้เวลานาน

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟด้วยสารสกัดจากกากชาเขียว และสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต ร่วมกับกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีการทางชีวภาพและทางกายภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์กาแฟที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ