กันกระแทกแตกต้นใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา ช่วยเกิด, ธันยพร นรรัตน์, ณัฐริดา สะกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศยากร คำลือชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกในหลายรูปแบบเเละปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันคือการสั่งสินค้าออนไลน์ที่นำมาซึ่งกันกระแทกแบบพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้ยากและใช้เวลาย่อยนานถึง 450 ปี เเละผู้คนในยุคนี้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งเเวดล้อม เเต่สิ่งที่ช่วยในการรักษาสิ่งเเลดล้อมยังมีไม่มากนัก จึงได้คิดหาวิธีที่จะช่วยลดการใช้พลาสติกในการทำกันกระเเทกและกำจัดพืชประเภทจอกแหนที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำอยู่ไม่น้อย จากปัญหาเเละเเนวคิดเพิ่มเติมผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำที่กันกระเเทกจากจอกแหนด้วยการสกัดเส้นใยเเละนำมาอัดให้เป็นเม็ดเเละใส่เมล็ดต้นไม้เข้าไปข้างในเพื่อให้เกิดต้นไม้ใหม่ขึ้นมา ดังนั้นกันกระแทกชิ้นนี้จึงย่อยสลายได้เเละช่วยลดขยะประเภทพลาสติก