ระบบแจ้งเตือนและตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ในรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัส สุยะ, ณัฐกมล สาฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ในการคมนาคมกันอย่างแพร่หลายซึ่งยานพาหนะที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือรถยนต์ส่วนบุคคล โดย นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาประชาชนเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทุกปี ปีละประมาณ 1 – 2 รายและบ่อยครั้งที่เราได้รับข่าวสารของผู้เสียชีวิตระหว่างที่หลับอยู่ภายในรถยนต์เนื่องมาจากมีผู้ใช้บางรายที่ขาดความรู้และไม่ได้มีการตระหนักถึงอันตรายของการติดเครื่องยนต์และปิดกระจกทิ้งไว้ขณะหลับในรถการปิดกระจกจะทำให้ห้องโดยสารถูกตัดขาดจากภายนอกโดยสิ้นเชิง จึงมีปริมาณออกซิเจนที่จำกัด

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และต้องการจะช่วยเหลือบุคคลมีโอกาสเสี่ยงจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในรภยนต์ให้ได้มากที่สุด จึงได้ศึกษาวิธีการตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในรถยนต์ด้วยเซนเซอร์เพื่อจัดทำระบบแจ้งเตือนต่อผู้ใช้รถยนต์ให้ได้รับอันตรายจากแก๊สน้อยที่สุด โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนใน 2 รูปแบบคือแจ้งเตือนด้วยเสียงและแจ้งเตือนในรูปข้อความผ่านแอพลิเคชันไลน์รวมถึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งระบบให้ตรวจจับและแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด