ระบบแจ้งเตือนดินโคลนถล่มสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยบนภูเขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญชล พิทักษ์ชัยดำรงค์, ณัฐดนัย บุตรบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาดินโคลนถล่มลงมาทับเส้นทางการจราจรบนภูเขาทำให้เกิดปัญหาจราจรขึ้น จึงมีจุดประสงค์ของการทำโครงงานนี้คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเซนเซอร์สื่อสารไร้สาย 2) เพื่อศึกษาวิธีการและออกแบบสร้างอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดดินโคลนถล่มลงมาทับเส้นทางการจราจร โดยรับค่าเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน, เซนเซอร์วัดความชื้น, เซนเซอร์ตรวจจับเสียง และไจโรสโคป และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล หากข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม จะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาการทันที