ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มต่อเชื้อ Xanthomonas anoxopodis pv.citri ที่ก่อโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินท์ สิทธิไกรพงษ์, นลินนิภา บุญสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชตระกูลส้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย แต่อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคแคงเกอร์ ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืชตระกูลส้ม ตั้งแต่ใบ ผล กิ่งก้าน และลำต้น การควบคุมโรคแคงเกอร์นิยมใช้วิธีพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อแบคทีเรียประเภทดูดซึม การพ่นสารเคมีมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพืชทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตของพืชตระกูลส้ม และส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเกิดความต้านทานสารเคมี เมื่อเชื้อก่อโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มได้แพร่กระจายและไปเกาะอยู่บนพื้นผิวของพืช เชื้อจะทำการก่อตัวด้วยการสร้างBiofilm ขึ้น และเมื่อมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและอยู่รอด เชื้อจะเข้าไปภายในเนื้อเยื่อพืชและก่อโรค คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบพลูด้วยการนำมาพัฒนาเป็นสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร และศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดหยาบจากใบพลูต่อเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและลดปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรีย รวมไปถึงลดปัญหาการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในพืชตระกูลส้ม