โครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนัชชา สิทธิลักษณ์, เบญญาภา ชุ่มวิจิตร, อัญชสา แก้วศรีอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรุณี บุญวงค์, อำนวย มณีวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดป่าประดู่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน Smart Watch for bed patient นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วยชุดการเรียน Kidbright เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาโครงงานและช่วยแบ่งเบาภาระของญาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกระบวนการพัฒนาโครงงาน

โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการโครงงานโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาโครงงานคือโปรแกรมชุดการเรียน Kidbright และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพื่อทำการ พัฒนาโครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน Smart Watch for bed patient ขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของญาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยหลักการทำงานของโครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน Smart Watch for bed patient คือการใช้บอร์ด Kidbright ตั้งเวลาและแจ้งเตือนการเปลี่ยนท่านอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผ่านหน้าจอ LED

ผู้จัดทำโครงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการทำงานของโครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน Smart Watch for bed patient จะสามารถทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมชุดการเรียน Kidbright และสามารถแบ่งเบาภาระการดูแลของญาติพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ได้มากขึ้น