โครงงานเปลอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินนา ธนะสุข, ชลรัตดา นวลฉาย, วรรณลภย์ สายโคกสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรุณี บุญวงค์, อำนวย มณีวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดป่าประดู่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโครงงานเปลอัจฉริยะ (Child care project) นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วยชุดการเรียน Kidbright เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาโครงงานและช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กทารก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กทารกให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกระบวนการพัฒนาโครงงาน

โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการโครงงานโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาโครงงานคือโปรแกรมชุดการเรียน Kidbright และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพื่อทำการ พัฒนาโครงงานเปลอัจฉริยะ (Child care project) ขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กทารกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กทารกให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักการทำงานของโครงงานเปลอัจฉริยะ (Child care project) คือการใช้บอร์ด Kidbright และชุดเซนเชอร์ทำการตรวจจับเสียงร้องและการเคลื่อนไหวของเด็กทารก เพื่อแจ้งเตือน และส่งสัญาณเตือนไปยังมือถือ

ผู้จัดทำโครงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการทำงานโครงงานเปลอัจฉริยะ (Child care project) จะสามารถทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมชุดการเรียน Kidbright และสามารถแบ่งเบาภาระการดูแลของแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กทารก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กทารกให้ดียิ่งขึ้น