โครงงานคัดแยกขยะขวดพลาสติกกับกระป๋องอลูมิเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา ปิยะบรรหาร, ภัณฑิรา กวักทรัพย์, ภัณฑิรา วิเชียรโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรุณี บุญวงค์, อำนวย มณีวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดป่าประดู่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในโรงเรียน มีการจ้าหน่ายน้้าดื่มที่เป็นขวดพลาสติก และกระป๋องอลูมิเนียม แล้วนักเรียนทิ้ง

ลงถังขยะโดยไม่ได้แยกถังที่เป็นขยะพลาสติกกับขยะที่เป็นโลหะ เนื่องจากเป็นถังขยะรวมที่มีสัญลักษณ์

Recycle จึงใส่ได้ขยะได้ทั้งสองประเภท เพื่อเป็นลดภาระของแม่บ้าน นักการภารโรง ในการแยกขยะ

และสนองนโยบาย โรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE อีกทั้งสร้างนิสัยการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน รณรงค์

ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ จึงได้จัดท้าเครื่องแยกขยะโดยใช้บอร์ด Kidbright

ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะในการตรวจจับขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม คัดแยกกระป๋องและขวดพลาสติก

แล้วใช้เซอร์โวมอเตอร์ให้ดีดขยะลงถังเพื่อคัดแยกขยะแต่ละประเภท แล้วรวบรวมเพื่อส่งไปยังสถาน

ประกอบการเพื่อเข้ากระบวนการหลอมและผลิตน้ากลับไปใช้ใหม่ต่อไป โดยโครงงานนี้จะช่วยลดปริมาณขยะ

ที่เป็นขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมได้เป็นอย่างดี นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญของการคัดแยกขยะ

แล้วน้ากลับไปสู่กระบวนการ Recycle Reuse และ Reduce สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น มีขยะ

น้อยลง สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนดีขึ้น เหมาะแก่การเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางการเสริมรายได้

ของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย