การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อรา Trichoderma harzianum บนอาหารเลี้ยงเชื้อจากมันสำปะหลัง มันเทศ และข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญา นีรนาทสมบัติ, ณัฐธิดา สมหวัง, จุฑามาศ ลืออริยทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ ทองรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma ) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ สามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย โดยคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อรา Trichoderma harzianum จากมันสำปะหลัง มันเทศ และข้าวโพด โดยทำการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา จากมันสำปะหลัง มันเทศ และข้าวโพด ขั้นตอนการทำ นำมันสำปะหลังมาหั่น ขนาด 1X1X1 เซนติเตร จำนวน 200 กรัม ต้มในน้ำ 1,000 มิลลิลิตร เป็นเวลา 15 นาทีกรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำที่ได้ไปเติมเด็กซ์โตรส 20 กรัม และ วุ้น 15 กรัม โดยนำไปต้มและละลายให้เข้ากัน นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเทอาหารในจานเพาะเชื้อ หนาประมาณ 2 mm. แล้วปิดฝาเอาไว้ ทิ้งให้เย็น จากนั้นตัดวุ้นที่มีเชื้อรา T. harzianum วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา นำจานเพาะเชื้อบ่มที่อุณภูมิ 37 องศาเซลเซียส วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อราทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน เปลี่ยนจากมันสำปะหลังเป็น มันเทศ ข้าวโพด และมันฝรั่ง โดยมันฝรั่งเป็นชุดควบคุมและ ทำซ้ำ 3 ซ้ำ โดยคาดว่ามันสำปะหลัง มันเทศ และข้าวโพด สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อราได้