การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเเผ่นฟิล์มคลุมดินชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานันท์ เเต้วณิชเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุดา มังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของแผ่นฟิล์มชีวภาพที่นำมาคลุมดินที่ทำจากวัสดุที่ต่างกัน คือ เปลือกกล้วย ชานอ้อย และข้าวโพด โดยการวัดค่ายังมอดูลัส วัดค่าความสามารถในการบดบังแสง การกักเก็บความชื้น การทนความร้อน และวัดการเจริญเติบโตของพืชเมื่อนำมาใช้ปลูกพืช และเปรียบเทียบเพื่อหาแผ่นคลุมดินชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพืชที่นำมาใช้คือต้น กรีนโอ็ค ซึ่งเป็นผักสลัด เพราะผักสลัดถ้าปลูกในสถานที่ที่อุณหภูมิไม่คงที่ จะทำให้ผักเกิดความเครียด และจะส่งผลกับคุณภาพของผัก โดยแผ่นฟิล์มชีวภาพนี้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการจำหน่ายผักสลัดได้มากขึ้น และแผ่นฟิล์มชีวภาพนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เก็บความชื้นในดิน ป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืช