เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยใช้ AI กรณีศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์, ณิชกุณ ชุ่มลือ, ปณาลี ทรงอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรมนุษย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดการเสื่อมโทรมลงจนเกิดเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนและอีกหนึ่งปัญหาของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลโดยตรงกับปัญหาขยะล้นโลก

ขยะล้นโลกเป็นปัญหาที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันและยากที่จะรับมือได้จึงทำให้เกิดกองขยะที่รอวันคัดแยกกองอยู่รวมกันในปริมาณมหาศาล ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการสร้างขยะและ "การทิ้งโดยไม่คัดแยก" สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กลับถูกนำไปเพิ่มเป็นปริมาณขยะที่รอวันกำจัดเนื่องจากขยะไม่ได้ถูกคัดแยกเพื่อนำไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี ผลของการที่ทิ้งขยะโดยคัดแยกก่อนช่วยโลกได้มาก ทั้งช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดงบในการกำจัดขยะ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในโลก ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นโดยใช้ Husky Lens เรียนรู้ว่าขยะแต่ละชิ้นอยู่ประเภทใดและ Servo เป็นตัวเคลื่อนขยะเพื่อจะนำไปคัดแยกประเภทของขยะทั้ง 4 ประเภทคือ ขยะทั่วไป (มูลฝอยทั่วไป) ขยะรีไซเคิล (ขยะที่สามารถนำมา แปรรูป) ขยะอันตราย (ขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือประกอบอยู่) และขยะเปียก (พวกเศษอาหาร พืชผัก) จึงได้คิดค้นเครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยใช้ AI กรณีศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม (Automatic waste sorting machine using Al case study of Phayao Phitthayakhom School) เพื่อคัดแยกประเภทของขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น