การประยุกต์ใช้แมลงน้ำออสตราคอด (ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่ายที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา, นัทธมน ศรีพรม, พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพร่กระจายของสาหร่ายที่สร้างสารพิษ (toxin) ในแหล่งน้ำที่ใช้ในทางการเกษตรสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและอาจตกค้างสู่ผู้บริโภคได้โครงงานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้แมลงน้ำออสตราคอด (ostracod) เพื่อใช้ควบคุมสาหร่ายที่สร้างสารพิษในทางการเกษตร โดยจากศึกษาชนิดและความหนานแน่นของออสตราคอดในอ่างบัว พบว่าอ่างบัวที่มีออตราคอดกระจายอยู่หนาแน่นจะมีสาหร่ายในอ่างบัวน้อยกว่า จึงทำการสุ่มน้ำในอ่างบัวมาวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของออสตราคอดและสาหร่ายสีเขียว พบออสตราคอดทั้งหมด 2 ชนิดคือ Macroscaphafalcis sp. และ Cyprideistorosa sp. เมื่อศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของออสตราคอดภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า Macroscaphafalcis sp.สามารถกินสาหร่าย Microcystisaeruginosa sp. และสาหร่าย Aphanizomenon sp. ได้ โดยสาหร่ายทั้งสองชนิดเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีการสร้างสารพิษในแหล่งน้ำ ในการทดลองต่อมาได้นำออกตราคอดชนิด Macroscaphafalcis จำนวน 10, 20 และ 30 ตัวปล่อยในอ่างทดลองที่มีสาหร่ายสีเขียว 1,000 cell/ml พบว่าการปล่อยออสตราคอด 20 ตัว ทำให้มีสาหร่ายลดลงไม่แตกต่างจาก 30 ตัว แต่ลดลงได้มากกว่าการปล่อย 10 ตัว เมื่อนำออสตราคอดจำนวน 20 ตัวปล่อยในอ่างปลูกผักเรดโอคที่มีสาหร่ายสีเขียวเปรียบเทียบการเจริญเติบโต พบว่าเรดโอคีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากชุดควบคุมและไม่พบร่องรอยการเกิดโรคและแมลง การศึกษานี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมสาหร่ายที่เป็นวัชพืชแย่งสารอาหารของพืชน้ำและลดการก่อสารพิษที่อาจตกค้างสู่ผู้บริโภคได้