การพัฒนาโฟมแป้งมันสำปะหลังผสมเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา วาสสี, สุธาสินี กาศลุน, พิมพกานต์ สายพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ยุทธนา แสนสุริวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้พัฒนาโฟมแป้งมันสำปะหลังโดยการผสมเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมีและน้ำยางพารา เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของโฟมแป้งให้ดีขึ้น เมื่อนำโฟมแป้งที่ผลิตได้ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า เมื่ออัตรส่วนเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมีเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของโฟมจะเพิ่มขึ้น แต่การดูดซึมน้ำและการดูดซับน้ำมีแน้วโน้มลดลง คุณสมบัติทางกล พบว่า ความแข็งแรงดัดโค้ง ความเค้นแรงดัดเพิ่มขึ้นและความเครียดแรงดัดมีแนวโน้มลดลงและเมท่อนำไปเก็บไว้ 1 เดือนที่อุณหภูมิห้องไม่พบเชื้อรา เมื่อเติมน้ำยางพาราในอัตราส่วนต่างๆจะให้ผลคุณสมบัติทางกายภาพทำนองเดียวกับเมื่อเติมเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมี คุณสมบัติเชิงกล พบว่า เมื่อเติมน้ำยางพาราจะทำให้โฟมมีความแข็งแรงดัดและความเค้นแรงดัดสูงขึ้น แต่ความเครียดแรงดัดลดลง และเมื่อนำโฟมไปศึกษาลักษณะปรากฏ พบว่าเมื่อปริมาณของเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมีและน้ำยางพาราเพิ่มขึ้น ฟองอากาศบนผิวหน้าของโฟมที่ได้จะมีแนวโน้มลดลง