การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำโฟมชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤภร โพธิน, รัตนาพร สูญราช, สรวิศ ไทรสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้การใช้วัสดุที่ทำมาจากโฟมและพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามอัตตราการขยายตัวของจำนวนประชากร โดยส่วนใหญ่เราก็จะนำโฟมและพลาสติกมาทำเป็นภาชนะ ซึ่งเห็นได้ทั่วไปตามร้านขายอาหารทั่วไป อย่างเช่น ถ้วย กล่อง จานจากโฟม หรือถุงพลาสติก ซึ่งของที่เรานำมาใช้ที่ทำมาจากโฟมและพลาสติกนั้นเวลาที่เราทิ้งจะเกิดการย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึงร้อยกว่าปี จึงทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ก่อให้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากทำลายด้วยการเผาก็จะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สที่เป็นอันตรายอื่นๆอีกมากมายตามชั้นบรรยากาศ ซึ่งแก๊สพวกนี้จัดเป็นมลพิษทางอากาศทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้

พวกเราจึงได้จัดทำโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำโฟมชีวภาพขึ้นมา ซึ่งก็คือการทำโฟมจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำวัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ กาบกล้วย กาบมะพร้าวและใบตะไคร้นำมาสกัดให้เป็นเส้นใยเปื่อยและละเอียด มาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง แล้วนำไปอบ ก็จะได้โฟมที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นทำการเปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานของโฟมที่ได้มาจากวัสดุที่เรานำมาทำโฟม เพื่อเปรียบเทียบหาโฟมที่มีคุณภาพที่สุดจากวัสดุ 3 ชนิดนี้ออกมา เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะที่ย่อยสลายยาก และมลพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและโลกของเรา