แบบจำลองพลังงานทดแทนบริเวณครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินา ภัททาจาระ, ธ ธฤตา ศุภศดิศ, นพรัตน์ เกตุกำเหนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสิต ชำนาญเพชร, พิมพ์หทัย อยู่สนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทนบริเวณครัวเรือนที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง