ใครไม่แยก แต่เราแยก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ตั้งประเสริฐ, สุประวีณ์ ตั้งประเสริฐ, ธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสิต ชำนาญเพชร, พิมพ์หทัย อยู่สนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการรวมกันของขยะประเภทโลหะ กับอโลหะ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค ที่ถูกทิ้งรวมกันลงถังขยะ ทำให้ต้องเสียเวลา และยากต่อการคัดแยกขยะ ผู้จัดทำจึงคิด "ใครไม่แยก แต่เราแยก" ขึ้น เพื่อคัดแยกขยะประเภทโลหะ กับอโลหะ ออกจากกัน โดยนำขยะใส่ลงไปใน "ใครไม่แยก แต่เราแยก" จากนั้นขยะจะถูกแยกด้วยเซนเซอร์ที่มีโปรแกรมการแยกขยะประเภทโลหะ กับอโลหะ โดยขยะจะแยกไปตามสายพานลงไปในช่องใส่ขยะตามชนิดของขยะ ซึ่ง "ใครไม่แยก แต่เราแยก" อาจเป็นจุดดึงดูดความสนใจในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ลดเวลาคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะลดลง สะดวกในการนำมารีไซเคิล เพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่ถูกทิ้ง