เรื่อง ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนที่ ทุกหลักเป็นเลข 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชระ ทัศนีย์ประภากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้จำนวนเศษเหลือและต่อยอดมาจากบทความเรื่องศึกษาหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 เพื่อศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์และหารูปแบบทั่วไปของผลคูณนี้ด้วย ซึ่งรูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 ที่ได้จากการพิสูจน์นี้จะขึ้นอยู่กับการคูณด้วยจำนวนหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 อีกทั้งยังได้เสนอแนวทางการขยายการศึกษาของโครงงานนี้อีกด้วยซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา