เครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารสำเร็จรูปประเภทกึ่งของแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ อุดมผลชัยเจริญ, สาริน อุดมผลชัยเจริญ, สิรวิชญ์ ตันตยาภิรมย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรคไตวายเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานเกลือแกงหรือสารประกอบโซเดียมมากเกินไป ซึ่งสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบหลักในการช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหาร ทำให้เราเกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะวัดความเค็มในอาหาร แต่พบว่าในปัจจุบันมีเครื่องวัดความเค็มในอาหารที่เป็นของเหลวอย่างพวกซุบ โจ๊ก ข้าวต้ม เป็นต้น อยู่แล้ว เราจึงคิดหาวิธีสร้างอุปกรณ์วัดความเค็มในอาหารประเภทของแข็งที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบบ้างเช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน โดยการหาแนวโน้มความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้าในอาหารจำพวกนี้กับปริมาณเกลือ