เครื่องดักจับฝุ่น PM 2.5 ไร้ไส้กรองด้วยหลักการทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธา ศรีรัตนพงษ์, ก่ออิชย์กรณ์ จันทร์ฉาย, สิรวิชญ์ อัศวพงษ์เกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย สุดใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาฝุ่น pm 2.5 สร้างปัญหาต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเครื่องฟอกอากาศที่นิยมตามท้องตลาด เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบ HEPA filter ซึ่งต้องใช้ไส้กรอง ทำให้ต้องดูแลรักษา มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อผ่านการใช้งาน หรือแบบ ESP ที่ไม่นิยมเพราะราคาแพงและไม่เหมาะกับการกรองฝุ่นจำนวนมาก ทางผู้วิจัยจึงต้องการประดิษฐ์เครื่องดักจับฝุ่น PM2.5 ในอากาศ แบบไม่มีใส้กรองที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และราคาไม่แพงโดยใช้หลักการทางแม่เหล็กและไฟฟ้า เมื่ออากาศถูกดูดเข้าสู่เครื่องจะผ่านที่ป้อนประจุที่จะทำให้ฝุ่นในอากาศมีประจุลบ จากนั้นฝุ่นนั้นจะเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กและเกิดการเลี้ยวเบนไปยังช่องเก็บฝุ่น โดยจะทำการทดลองเพื่อนำมาออกแบบเครื่องดักจับฝุ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามตัวแปรในสมการ Lorentz force ได้แก่ ความเร็วลม แรงแม่เหล็ก และประจุไฟฟ้าของฝุ่น