เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิระยะไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ์, ณภัทร ธารไทรทอง, ภาสวึ ตรีราภี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่อง Automatic Scanning Thermometer (AST) ถูกคิดค้นขึ้นด้วยความคาดหวังของผู้วิจัยที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนทุกคนที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะต่างๆในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID19) ด้วยคุณสมบัติการวัดอุณหภูมิจากระยะไกลด้วยการตรวจจับคลื่นความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุและต้นทุนที่ต่ำทำให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลสถานที่สาธารณะสามารถเป็นเจ้าของได้ แตกต่างจากเครื่อง Non-contact Infrared Thermometer ทั่วไปที่ใช้หลักการเดียวกันแต่ราคาสูงกว่ามาก โดยเครื่อง AST ใช้ Raspberry Pi 4 เป็นอุปกรณ์ประมวลผลหลักเชื่อมต่อกับโมดูลกล้องอินฟราเรด MLX90640 และ Raspberry Pi Camera v2 เพื่อวัดอุณหภูมิเฉพาะบริเวณใบหน้า นอกจากนี้อิทธิพลของระยะห่างระหว่างเครื่อง AST กับผู้ถูกวัดอุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศถูกศึกษาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่วัดได้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่อง AST ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้เครื่อง AST ที่มีต้นทุนต่ำกว่าทั่วไปถึง 3 เท่านี้สามารถวัดอุณหภูมิได้แม่นยำอยู่ที่ประมาณ 95% เทียบกับอุณหภูมิที่วัดด้วย non-contact infrared thermometer ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเครื่อง AST มีโอกาสจะเพิ่มความแม่นยำได้อีกหลังจากพบว่า ระยะห่างระหว่างเครื่อง AST กับผู้ถูกวัดอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออุณหภูมิที่วัดได้ โดยปริมาณความชื้นในอากาศและคาร์บอนไดออกไซด์ก็ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิที่วัดได้เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน