โครงงาน การเลี้ยงเป็ดเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและหารายได้ระหว่างเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธินี พันธุ์ชาติ, เกวลิน มีฤทธิ์, รัชฎาพร โพธิ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน