เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ในชุมชนหรือในท้องถิ่นและการนำไปใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีญา ศรีมงคล, นางสาวครองขวัญ พิศพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเกษตร ทั้งหมด6สูตรได้แก่ สูตรที่ 1กระท้อน สูตรที่ 2 ฟางข้าว สูตรที่ 3 ผักตบชวา สูตรที่ 4 ทุเรียน สูตรที่ 5 สะเดา และสูตรที่6 ต้นกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนำวัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่นมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและยังเป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการนำไปใช้ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และยังบำรุงดินที่อยู่ใต้น้ำ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถทำน้ำหมักได้ด้วยตนเอง และยังนำน้ำหมักมาใช้ในพืชได้อีกด้วย น้ำหมักชีวภาพเป็นสารอิทรีย์ซึ่งปลอดภัยต่อชีวิตแต่ยังไม่นิยมในการนำไปบิโภคเป็นยารักษาโรค รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสามารถนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถนำทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานสามารถนำไปต่อยอดให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรับผิดชอบและความตั้งใจของผู้จัดทำเป็นอย่างมาก

สถานการณ์ปัจจุบันน้ำเสียมีจำนวนมากขึ้น และในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นทุกปีอยู่ในระดับเกณฑ์ที่อันตรายจากสารเคมีต่างๆวิธีการทำให้น้ำเสียนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายและมีต้นทุนที่ถูกสามารถนำความรู้จากโครงงานเล่มนี้ไปใช้ในการบำบัดน้ำได้หรือทำให้เกษตรกรตระหนักต่อการใช้สารเคมีในการเกษตร และสามารถนำวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์