โครงงานเรื่อง สมุนไพรกำจัดแมลงชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงกุล พึ่งปาน, นารีรัตน์ พันธ์พระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก และได้มีการใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคโดยตรงและยังทำให้ดินที่ใช้ในการปลูกพืชเสียหายและยังส่งผลทำให้ได้ผลผลิตน้อยลง กลุ่มของเราจึงได้เห็นถึงปัญหาในเรื่องแมลงชนิดต่างๆ

ที่เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตร เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่แมลงโดยใช้พืชสมุนไพรที่พบมากในท้องถิ่น