โครงงานพัฒนามีดกรีดยาง เรื่องการศึกษารูปแบบมีดกรีดยางที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซุวารี่ แก้วสลำ, กันตพร สังข์ทองจีน, นาฏศิลป์ ภู่สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีดกรีดยาง เรื่องการศึกษารูปแบบของมีดกรีดยางที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการกรีดยางที่ดี โดยนำเสนอในรูปแบบ มีดกรีดยาง พัฒนามาจากมีดกรีดยางเจ๊ะบงและมีดกรีดยางตรานกเงือกนำมาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทำ เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ไม่เสียเวลาในการลับใบมีด และเพื่อลดการบาดของหน้ายาง