แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้เริ่มต้นปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นินทร์นดา หมัดอาด้ำ, เปรมสุดา เปาตะเด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น, นที ทองดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรม Android studio และ KidBright IDE โดยชิ้นงานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนของแอพพลิเคชั่นและชุดอุปกรณ์ในการวัดค่าปัจจัยต่างๆในการปลูกพืชในดิน แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้เริ่มต้นปลูกพืช (Applications for beginner tree grows) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นปลูกพืชสามารถปลูกและดูแลพืชได้อย่างถูกต้อง หรือผู้ที่ปลูกพืชแต่ไม่มีเวลาดูแล แอพพลิเคชั่นก็จะสามารถทำให้การดูแลพืชนั้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีชุดอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าปัจจัยต่างๆในดินได้อย่างแม่นยำ ภายในแอพพลิเคชั่นสามารถที่จะเลือกพืชที่สนใจได้หลากหลาย โดยที่คณะผู้จัดทำจะเน้นเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีข้อจำกัดในการปลูกมาก โดยจะแบ่งการทำงานของแอพพลิเคชั่นเป็น 2 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย ฟังก์ชันที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชที่เลือก จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพืชนั้นๆ การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปลูกพืช เช่น ใช้ดินที่มีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งเมื่อผู้ใช้นำดินมาก็สามารถที่จะนำเซนเซอร์มาวัดค่าในดินเหล่านั้นว่าสามารถที่จะปลูกพืชชนิดนั้นได้หรือไม่ ค่าที่ได้จะแสดงผลในแอพพลิเคชั่นเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ความเหมาะสมของดินเหล่านั้น เพื่อคุณภาพสูงสุดของพืชที่ปลูก และฟังก์ชันที่สองจะเป็นการดูแลและติดตามคุณภาพของพืช โดยวัดจากดินที่ปลูกอยู่ว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไร ควรเพิ่มหรือลดอะไรบ้าง เพื่อให้ดินมีความสมบูรณ์และพืชก็เจริญเติบโตได้ดี