โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อติดตามและแจ้งเตือนสำหรับผู้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์, นนทนันท์ จินตเมฆา, ธารทอง คงพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการพบโรคต่าง ๆ มากมายซึ่งบางโรคก็เป็นโรคที่จะนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจได้ เช่นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคความดันโลหิตเป็นต้น ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาค้นคว้าและทำโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและประเมินผลให้ได้ทราบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจของคุณนั้นผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือไม่ หากมีความเสี่ยงโปรแกรมก็จะทำการแจ้งเตือนในทันที