เปรียบเทียบสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง เปลือกมะละกอดิบ และเปลือกมะละกอสุก เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา แก้วคำ, จุฑามณี เขียวอัมพร, วริศรา โคตพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเปรียบเทียบสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง เปลือกมะละกอดิบและเปลือกมะละกอสุก เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. gloeosporioides ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคหอมเลื้อยในหอมแดง การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. gloeosporioides ด้วยสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง เปลือกมะละกอดิบ และเปลือกมะละกอสุก บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato dextrose agar (PDA) แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงโดยการวัดบริเวณใส (Clear zone) ที่เกิดขึ้น จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุดโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสเฉลี่ย 1.7 เซนติเมตร รองลงมาคือ สารสกัดจากเปลือกมะละกอสุกมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสเฉลี่ย 1.2 เซนติเมตร และสารสกัดจากเปลือกมะละกอดิบไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ ตามลำดับ แล้วนำสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงมาหาความเข้มข้นที่เหมาะสม ทำการทดลองโดยใช้ระดับความเข้มข้น 50 , 200 และ 300 กรัมต่อน้ำ 600 มิลลิลิตร จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงที่มีความเข้มข้น 200 กรัมต่อน้ำ 600 มิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงที่มีความเข้มข้น 300 กรัมต่อน้ำ 600 มิลลิลิตร และสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงที่มีความเข้มข้น 50 กรัมต่อน้ำ 600 มิลลิลิตร ตามลำดับ