ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของ ฟิโลเดนดรอน พิงค์ ปริ๊นเซส (Philodendron eurobescens) ในสภาพปลอดเชื้อ และ ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานวาด ศรีวิพันธุ์, นครินทร์ คำแพทย์, กนกพิชญ์ ติระพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรวณีย์ ลาเต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิโลเดนดรอน พิงค์ ปริ๊นเซส (Philodendron erubescens) เป็นไม้วงศบ์อน มีสายพันธุ์มาจากป่าฝนเขตร้อนในอเมริกาใต้ ถิ่นกำเนิดอยู่ในโคลัมเบีย ลำต้นมีสีแดง ส่วนใบเป็นรูปหัวใจสี เขียวมะกอกเข้ม สีขาว ไปจนถึงสีเขียวเข้ม เกือบดำ มีจุดสีชมพูหรือรอยด่างสีชมพูอ่อน ส่วนดอกสีแดงเข้ม สำหรับพิงค์ปริ๊นเซสนั้น โดยแท้จริงแล้วใบสีชมพูของใบนั้นเกิดจากการที่ใบปกติเป็นสีเขียวแต่เกิดการไม่ผลิต คลอโรฟิลล์จากปกติที่จะมีใบสีเขียวก็กลายเป็นสีชมพู เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ซื้อต้นไม้เพื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อเพื่อการส่งออก การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการตัดข้อและปักชำ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและโรคพืชทำให้ผลผลิตลดลง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของฟิโลเดนดรอน พิงค์ ปริ๊นเซสในสภาพปลอดเชื้อและผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองเป็นระยะการชักนำให้เกิดต้น ระยะการชักนำให้เกิดราก และการนำพืชอนุบาลและออกปลูก ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมาก มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนเดิม เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุกรรมพืชโดยการฉายรังสีหรือใช้สารเคมีเหนี่ยวนำ ได้พืชที่ปลอดโรคและรองรับการขยายตลาดในอนาคต