แอพพลิเคชันตรวจคัดแยกประเภทชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมโดยภาพถ่ายความร้อนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ นิยม, ณธร ภัทรทิวานนท์, มนต์นภา วงค์นคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวน้ำหอมเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานสดและนำไปประกอบอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว และเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้าจะแบ่งมะพร้าวน้ำหอมจะแบ่งชั้นเนื้อออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) 1 ชั้น เนื้อมะพร้าวจะบางเหมือนวุ้น น้ำมะพร้าวจะมีรสเปรี้ยว 2) 1.5 ชั้น เนื้อมะพร้าวชั้นในจะขาวชั้นนอกจะเหมือนวุ้น น้ำมะพร้าวจะหวานหอมกำลังดี และ 3) 2 ชั้น เนื้อมะพร้าวจะหนา น้ำมะพร้าวจะหวานมาก การตรวจสอบระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมด้วยภูมิปัญญา เช่น การสังเกตขั้ว ก้น สีของเปลือก และการเคาะลูกมะพร้าว มักจะให้ผลที่ความคลาดเคลื่อน และไม่สามารถตรวจสอบปริมาณมาก ๆ ได้ ผู้พัฒนาจึงสนใจพัฒนาแอพพลิเคชันตรวจคัดแยกประเภทชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมบนต้นมะพร้าวโดยภาพถ่ายความร้อนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งพัฒนาจากความสัมพันธ์ของภาพถ่ายความร้อนของมะพร้าวน้ำหอมกับความอ่อนแก่ของมะพร้าวซึ่งจะบ่งบอกประเภทชั้นเนื้อได้ โดยการป้อนข้อมูลภาพถ่ายความร้อนและข้อมูลระดับชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเข้าระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล และเมื่อต้องการตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมก็จะถ่ายภาพความร้อน ภาพถ่ายความร้อนจะถูกนำเข้าระบบเพื่อประมวลผล แสดงผลออกมาในรูปแบบดิจิทัล และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย