การศึกษาการเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักบุ้งจีน ด้วยโซเดียมคลอไรด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร เอกาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แคโรทีนอยด์นับเป็นสารชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ พืช และสัตว์เป็นอย่างมาก คือทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม อีกทั้งยังใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มความสามารถของผู้บริโภคในการบริโภคหรือใช้ประโยชน์จากแคโรทีนอยด์ในต้นทุนที่ต่ำลง ดังนั้นจึงศึกษาการเพิ่มการสะสมแคโรทีนอยด์ในผักสวนครัวโดยการเพิ่มความเค็มในแหล่งอาหารของพืชด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งผักที่สนใจคือผักบุ้งจีน เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลูกง่าย และคนไทยนิยมรับประทานโดยทั่วไป การทดลองมีทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง คือ ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ 0, 0.5, 1, 2 ,5 และ 10% w/v ซึ่งทุกชุดการทดลองจะทำการเติมโซเดียมคลอไรด์ในน้ำปุ๋ย เมื่อผักบุ้งจีนมีอายุ 14, 18, 22 และ 26 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด และทำการเก็บเกี่ยวเพื่อสกัดและวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ที่อายุ 28วัน หากมีต้นผักบุ้งจีนเป็นกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งจะไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค จึงนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แคโรทีนอยด์ในรูปแบบผงเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆต่อไป