เอไอแยกขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยศิริ โกสุมาศ, ณัฐมน แม่นยำ, ฐานิกา หาลทิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระพงษ์ อุฑารสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยผลิตขยะมูลฝอยมากถึง 27.35 ล้านตัน และขยะที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องมีมากถึง 4.23 ล้านตัน นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) เพิ่มขึ้น การไม่แยกขยะส่งผลให้ขยะที่รีไซเคิลได้ถูกทิ้งกองอยู่ที่ลานฝังกลบหรือถูกเผา ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาขยะถ่ายเทไม่ทันยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในที่สุด

การคัดแยกขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งล้าหลังและมีข้อจำกัดมากมาย ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์เพื่อช่วยแก้ปัญหาในหลายด้าน รวมถึงการนำมาประยุกต์ในการจัดการขยะ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี Data set ของขยะที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนา Data set และนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อแยกขยะ โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ และศึกษาเฉพาะภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือ ต้องการแยกขยะโดยใช้วัสดุเป็นเกณฑ์ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจวิธีแยกโดยรูปร่างและลักษณะของขยะ วิธีที่เราใช้นั้นมีชื่อว่า “Image Processing AI Technology” ซึ่งเป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถ Label รูปภาพ ว่าในรูปมีอะไรเป็นองค์ประกอบ ปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้โดยการวิเคราะห์ pixel ของรูปภาพ โปรแกรมที่ทางคณะผู้จัดทำเลือกใช้เพื่อทำการวิจัยมีชื่อว่า LabelImg tool และจะทำการ train ข้อมูลโดยใช้โมเดล SSD mobilenet และนำไปทดสอบความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภทขยะได้