การพัฒนาเจลบำบัดน้ำเสียจากใบหญ้าดอกขิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรนิกา ปาข้างฮุง, จริยาภรณ์ คงทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นสิ่งที่จะพัฒนาน้ำจากพืชใกล้ตัวที่สามารถบำบัดน้ำเสียและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม