การพัฒนาเจลมุ้งกระต่ายใบสักต่อพฤติกรรมของปลวกกินไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริอร บริบูรณ์, ปวิตรา วงศ์ประชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการแก้ปัญหาปลวกที่ชอบไปกินไม้ในบ้านไม้ที่เก่าเเละต้องการรักษาบ้านไม้นั้นใว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูโดยที่การรักษานั้นไม่ใช้สารเคมี