การพัฒนาเครื่องวัดความสุกของหมากเม่าเพื่อคุณภาพไวน์บนเทือกเขาภูพาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนมน เบ้าลี, ปิยธิดา เจียมไพเราะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลฤชา คะสาราช, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาเครื่องวัดความสุกของหมากเม่าเพื่อคุณภาพไวน์บนเทือกเขาภูพาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประดิษฐ์เครื่องวัด ความสุกของหมากเม่า โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น ตอนดังนี้ จากการศึกษาศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมากเม่าที่เหมาะสมในการผลิตไวน์พบว่า สีของหมากเม่าที่เหมาะสมกับการผลิตน์ไวน์นั้นต้องมีสีดำหรือสีม่วงเข้ม เป็นผลที่มีความสุก 100% ค่า pH ของหมากเม่าที่เหมาะแก่การผลิตไวน์ควรอยู่ที่ประมาณ 8.75และ ขนาดของหมากเม่าที่เหมาะสมในการผลิตไงน์จะ ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร เพราะถ้าเกิน 0.8 เซนติเมตร ในชุมชนจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำผลไม้ การศึกษาและประดิษฐ์วัสดุที่มีคุณสมบัติในการวัดความสุกของหมากเม่าพบว่าการสร้างเครื่องมือวัดสี วัดขนาดของหมากเม่าสามารถสร้างได้แม่นยำส่วนการวัดมุมที่เหมาะสมในการตกของ พื้นเอียงระดับ 45 องศา มีประสิทธิภาพในการคัดขนาดของหมากเม่าได้ 51% พื้นเอียง 30 องศา มีประสิทธิภาพในการคัดขนาดของหมากเม่าได้ 73% และ พื้นเอียง 15 องศา มีประสิทธิภาพในการคัดขนาดของหมากเม่าได้ 89% พื้นเอียง 15 องศา จึงเป็นระดับที่จะเลือกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการคัดแยกขนาดของหมากเม่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะพื้นเอียงที่มีการเอียงที่มากเกินไปพบว่าหมากเม่าจะตกลงพื้นอย่างรวดเร็วเพราะมีความชันที่มากกว่า ทำให้ตกตามแรงโน้มถ่วง ส่วนพื้นเอียง 15 องศา ที่ทำให้หมากเม่า ตกลงกล่องได้ดีเป็นเพราะว่าพื้นเอียงน้อยกว่า ความเร็วในการลงของหมากเม่า จึงน้องกว่า ทำให้มีแรงดึงหมากเม่าตกช่องได้ดี การประสิทธิภาพของเครื่องวัดความสุกของหมากเม่า พบว่า พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบความแมนยำได้ดีมาก โดยการวัดลักษณะของสี พบว่า มีระดับ ความแม่นยำ 81.8 เปอร์เซ็นต์ การวัดขนาดของหมากเม่า มีความแม่นยำ 90.8 ความแม่นยำเกี่ยวกับขนาดที่มีความแม่นยำสูงอาจจะเป็นเพราะเครื่องมือที่ผลิตได้ มีการเจาะรูตามขนาดของหมากเม่าที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ ส่วนความแม่นยำของสี อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเพราะการวัดสีแต่ละครั้งจะมีแสงมาเกี่ยวข้องในการวัด ดังนั้นสรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมในการหาความสุกของหมากเม่า ส่วนทดสอบความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือพบว่าระดับความพึ่งพอใจในการใข้เครื่องมีระดับความพึงพอใจระดับที่น่าพอใจ แสดงว่าอุปกรณ์ที่ผลิติขึ้นได้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน