การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากจุดแบ่งบนด้านเมื่อทราบมุม 1 มุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤสรณ์ ปราบพล, อินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ, กนธี เนติวงศานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์