การหาผลคูณมากที่สุดของจำนวนเต็มบวก k จำนวนที่แตกต่างกันจากเซต {1,2,3,..,kn-1,kn} โดยที่ผลรวมได้ kn

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤสรณ์ ปราบพล, อินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ, กนธี เนติวงศานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาผลคูณมากที่สุดของจำนวนเต็มบวก k จำนวนจากเซต {1,2,3,..,kn-1,kn} โดยที่ผลรวมได้ kn ซึ่งสามารถนำไปเป็นรูปแบบรหัสกุญแจแบบอสมมาตรเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่น ๆ ผลจากการศึกษาเมื่อได้ค่าของผลคูณที่มากที่สุดซึ่งมีเงื่อนไขตามต้องการแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่มานั้นโดยใช้โปรแกรม DEV-C++ จากการตรวจสอบพบว่าการหาค่าของผลคูณที่มากที่สุดโดยใช้ความรู้ทางพีชคณิตและทฤษฎีจำนวนกับการใช้โปรแกรมตรวจสอบได้คำตอบซึ่งมีค่าเท่ากันเสมอ จากการให้เหตุผลแบบอุปนัยสามารถสรุปได้ว่าความรู้ทางพีชคณิตและทฤษฎีจำนวนสามารถใช้หาค่าของผลคูณที่มากที่สุดที่มีเงื่อนไขตามต้องการได้