ตู้อบสุดยอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภิดา เกตุโสระ, นิธินันท์ เอี่ยมปทุมศักดิ์, กานต์พิชชา สุวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์