ตู้เย็นถนอมอาหารแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธร ชมบุญ, ปฏิมาพร สงวนศรี, นราวิชญ์ พรหมมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้เย็นถนอมอาหารแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (refrigerator with no electricity) เป็นโครงงานประเภท ฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ ในรูปแบบการใช้พลังงานความร้อนแฝง การถ่ายเทความร้อน การกักเก็บอุณหภูมิ โดยพัฒนามาจากโครงงานpot in pot refrigerator ของคุณครูในประเทศไนจีเรีย ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลว์เทค จากโรเล็กซ์ โดยใช้วัสดุจากครัวเรือนที่หาได้ง่ายและราคาถูก เนื่องจากในประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่ยากจน และขาดแคลนทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีและความรู้ จึงทำให้คุณครูท่านนี้คิดวิธีแก้ปัญหาจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ต้องเก็บผักขายเพื่อให้เก็บผลผลิตไว้ขายได้นานและไม่ต้องขาดเรียนบ่อยเพื่อไปหางานหรือไปเก็บผักซึ่งทำให้เสียเวลาเรียน คณะผู้จัดทำสนใจนำมาพัฒนาต่อในเรื่องการเปลี่ยนวัสดุที่บรรจุภายในตุ่มแทนการใช้ทราย และอยากทดลองการถนอมอาหารรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่ผักผลไม้ ว่าจะสามารถเก็บได้นานกว่าปกติหรือไม่ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการใช้หลักเศรฐกิจพอเพียง เพื่อการนำไปใช้ในท้องถิ่น ,พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไม่สะดวกต่อการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าโดยนำวัสดุที่มีภายในครัวเรือนมาใช้ให้มีประโยชน์สูงที่สุด