ตู้กดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา อารยะรังษี, เทพทัต เจริญผล, อชิรญา จันทราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ตู้กดน้ำ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)อำนวยความสะดวกในการกดน้ำแทนการเท 2)เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องกดน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ดำเนินการโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 ศึกษารูปแบบของตู้กดน้ำ ขั้นตอนที่2 ประดิษฐ์ตู้กดน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ขั้นตอนที่3 ทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตู้กดน้ำ

ผลการศึกษาทดลองสรุปได้ดังนี้

1)สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2)ตู้กดน้ำมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงดี

3)เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย