การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตด้วยสมการไดโอแฟนไทน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิทธิ์ สืบถวิลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตวงพร ยุทธสะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์