เครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ ทองเขียว, พิยาดา บุญส่ง, สุทธิณี พุ่มเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รชต ปานบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก จัดทำขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้การผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุมากขึ้น ในด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ ผู้จัดทำได้ศึกษาถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเตียงและการล้ม พบว่าการสวมใส่กางเกงและผ้าอ้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้จำนวนของผู้ป่วยนอนติดเตียงเพิ่มมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการคิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับความต้องการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นขณะสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมีลักษณะ ตัวเครื่องทำด้วยท่อPVC สูง 1.10 เมตร กว้าง 0.8 เมตร โดยใช้ท่อPVC 11.5นิ้วเป็นฐานและแกนตั้งตรง ส่วนแขนใช้ท่อPVCขนาด 4นิ้ว ตัวเครื่องทำงานด้วยมอเตอร์ซึ่งใช้งานโดยการกดสวิตซ์ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย และพบว่ามีความปลอดภัยขณะสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงมากขึ้น เมื่อใช้อุปกรณ์ช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมพบว่าความเร็วในการสวมใส่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10 วินาที ซึ่งมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยกว่าการสวมใส่แบบปกติ ในการทดสอบความพึงพอใจของเครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากโดยการสัมภาษณ์กับผู้ใช้งานจริงในด้านความเหมาะสมของรูปร่าง,ขนาดอุปกรณ์ ความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ความคงทนในการใช้งานและงบประมาณ จำนวน 30 คน พบว่าผู้ทดสอบมีความพอใจมากเฉลี่ย ร้อยละ 87.37 , พอใจ ร้อยละ 9.33 และพอใจน้อย ร้อยละ 3.33