เครื่องกำจัดหน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ โกลิบุตร, ไอลดา แสงอรุณ, ปุญญิสา ทิพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชา ชูเชื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประดิษฐ์เครื่องกำจัดหน้ากากอนามัย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดหน้ากากอนามัยและเพื่อช่วยกำจัดหน้ากากอนามัยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในถังขยะ โดยในสถานการณ์ตอนนี้หน้ากากอนามัยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมีปริมาณขยะประเภทหน้ากากอนามัยมากขึ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งอาจจะถูกทิ้งโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะทำให้หน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งผิดวิธีนั้นทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค นั่นอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ขนขยะมูลฝอย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกำจัดหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหน้ากากอนามัยโดยทำให้หน้ากากอนามัยปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยลงโดยใช้รังสีUVCในการฆ่าเชื้อโรคและเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ขนขยะมูลฝอย