ระบบเลี้ยงกรีนคาเวียร์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก พงษ์ทอง, กนกนภา สุภาพันธ์, ธัญรดา ศรีคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทอดศักดิ์ นาจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวงการด้านการเกษตรที่ผ่านมามีพืชชนิดหนึ่ง ที่มีราคาค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด นั่นคือ กรีนคาร์เวียร์ หรือสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังจัดเป็นอาหารสุขภาพที่มีราคาสูง เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งในปัจจุบันการเลี้ยงกรีนคาร์เวียร์ต้องใช้คนในการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเจริญเติบโตของกรีนคาร์เวียร์ ให้อยู่ในเกรดที่ดีที่สุด โดยราคาของพืชชนิดนี้ จะอยู่ตามเกรดของพืช คือ เกรด A+, A, B และ C ดังนั้นเพื่อให้การเจริญเติบโตของกรีนคาร์เวียร์มีประสิทธิภาพ เราจึงคิดที่จะใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์พัฒนาระบบเลี้ยงกรีนคาร์เวียร์ขึ้นมา เพื่อเพิ่มผลผลิต และอำนวยความสะดวกในการเลี้ยงดู นั่นคือ การทำระบบเลี้ยงกรีนคาร์เวียร์อัตโนมัติ โดยหลักการทำงาน คือ รับค่าอุณหภูมิ ปริมาณแสง ความเค็มของน้ำ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกรีนคาร์เวียร์ โดยผ่านตัวเซนเซอร์เข้ามา และประมวลผล เพื่อทำการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้กรีนคาร์เวียร์ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ